English version     Polska wersja

Zgodnie z polityką kadrową Zarządu zatrudniani są pracownicy o określonych kwalifikacjach i uprawnieniach, w zawodach i specjalnościach niezbędnych do realizacji przyjętych zadań.

Załogę Chemar Rurociągi Sp. z o.o. stanowią pracownicy z dużym doświadczeniem w produkcji rurociągów i ich elementów.

Prace projektowe i technologiczne wykonuje kadra inżynieryjno-techniczna posiadająca wykształcenie wyższe techniczne i wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznego przygotowania produkcji.

Personel techniczny ds. spawalniczych jest odpowiednio przygotowany do wykonywania zadań w zakresie technologii spawania. Posiadają tytuł Europejski Inżynier Spawalnik lub Europejski Inspektor Spawalnik.

Personel średniego dozoru na warsztacie posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie praktyczne do nadzorowania procesów spawalniczych.

Spawacze wykonujący prace spawalnicze posiadają specjalistyczne wykształcenie, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania połączeń spawanych potwierdzone wymaganymi uprawnieniami UDT i TÜV.

Inspektorzy Kontroli Jakości są uprawnieni do badań nieniszczących w zakresie badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT) oraz ultradźwiękowych (UT).

Kwalifikacje pracowników są systematycznie podnoszone poprzez kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenie w planowanych szkoleniach przeprowadzanych przez specjalistyczne firmy szkoleniowe.


CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108